top of page

Download Installation Instructions

Flush Mount Ceiling Lights (1_C): Akai,  Akira V1, Iro, Kami, Mako, Mika, Mizu, Tsuri, Umai

Flush Mount Ceiling Lights (1_C): Akira V2

Semi Flush Mount Ceiling Lights (1_CP): Akai, Akira, Iro, Kami, Mako, Mika, Mizu, Tsuri, Umai, Ume, Myoo, Kirei, Uno, Uno, Uno Plus, Bi, Bi Kage, Cero

Semi Flush Mount Wall Lights (1_W): Bi, Cero, Cinco, Uno

Flush Mount Ceiling Lights (1_C): Kami V1

Flush Mount Ceiling Lights (1_C): Kami V2

Flush Mount Ceiling Lights (1_C): Mato XS

Flush Mount Ceiling Lights (1_C): Mato S

Flush Mount Ceiling Lights (1_C): Mato M L XL

Floor Standing Lamp (1_F): Bi, Kami, Mika, Tsuri

Table Standing Lamp (1_T): Bi, Kami, Mika

Pendant Light (1_S): Itteki

Pendant Light (1_S): Momo

Pendant Light (1_S): Akira, Mako, Izo, Umai

Pendant Light (1_S): Awa

Pendant Light (1_S): Akai, Akira, Iro, Kami, Mako, Mika, Mizu, Tsuri, Umai, Dosei, Tsuki, Ume, Myoo, Kirei, Uno, Uno, Uno Plus, Bi, Bi Kage, Cero

Pendant Light (2_S): Itteki

Pendant Light (2_S): Momo

Pendant Light (2_S): Awa V1

Pendant Light (2_S) V1: Akai, Akira, Iro, Kami, Mako, Mika, Mizu, Tsuri, Umai, Dosei, Tsuki, Ume, Myoo, Kirei, Uno, Uno, Uno Plus, Bi, Bi Kage, Cero

Pendant Light (2_S): Awa V2

Pendant Light (2_S) V2: Akai, Akira, Iro, Kami, Mako, Mika, Mizu, Tsuri, Umai, Dosei, Tsuki, Ume, Myoo, Kirei, Uno, Uno, Uno Plus, Bi, Bi Kage, Cero

Pendant Light (3_S): Itteki

Pendant Light (3_S): Awa V1

Pendant Light (3_S): Akai, Akira, Iro, Kami, Mako, Mika, Mizu, Tsuri, Umai, Dosei, Tsuki, Ume, Myoo, Kirei , Uno, Uno, Uno Plus, Bi, Bi Kage, Cero

Pendant Light (3_S): Awa V2

Pendant Light (3_S) V1: Akai, Akira, Iro, Kami, Mako, Mika, Mizu, Tsuri, Umai, Dosei, Tsuki, Ume, Myoo, Kirei , Uno, Uno, Uno Plus, Bi, Bi Kage, Cero

Pendant Light (5_S): Akai, Akira, Iro, Kami, Mako, Mika, Mizu, Tsuri, Umai, Dosei, Tsuki, Ume, Myoo, Kirei , Uno, Uno, Uno Plus, Bi, Bi Kage, Cero

Pendant Light (5_S) V1: Akai, Akira, Iro, Kami, Mako, Mika, Mizu, Tsuri, Umai, Dosei, Tsuki, Ume, Myoo, Kirei , Uno, Uno, Uno Plus, Bi, Bi Kage, Cero

bottom of page